โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

องค์ประกอบที่ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) 

                       คะแนนที่ได้ 4.50

งค์ประกอบที่ จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน      

                       การศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) คะแนนที่ได้ 4.91

องค์ประกอบที่ 3 จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) คะแนนที่ได้ 4.67

องค์ประกอบที่ ดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพ 5 

                       (ดีเยี่ยม) คะแนนที่ได้ 5.00

องค์ประกอบที่ จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)  

                        คะแนนที่ได้ 5.00

องค์ประกอบที่ จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

                        ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม) คะแนนที่ได้ 5.00

 องค์ประกอบที่ จัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคุณภาพ 5 

                        (ดีเยี่ยม) คะแนนที่ได้ 5.00

องค์ประกอบที่ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ระดับคุณภาพ 5 (ดีเยี่ยม)

                        คะแนนที่ได้ 5.00