โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ระดับคุณภาพดีมาก 

                 คะแนนที่ได้ 9.57

ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพดีมาก 

                 คะแนนที่ได้ 9.45

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้                  

                 9.22

ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 9.63

ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับคุณภาพดี คะแนนที่ได้ 15.71

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ

                 ดีมาก คะแนนที่ได้ 10.00

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการ และการพัฒนาสถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก

                 คะแนนที่ได้ 4.80

ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา และต้นสังกัด ระดับ

                 คุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 4.98

ตัวบ่งชี้ที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่าง

                 มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

                   สถานศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงาน โครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ระดับ

                   คุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 5.00

ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ระดับคุณภาพดีมาก

                 รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป

                 การศึกษา ระดับคุณภาพดีมาก คะแนนที่ได้ 5.00