โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

 1. กลุ่มงานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

     1.1 งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

     1.2 งานสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียน

     1.3 งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง

2. กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน

    2.1 งานพัฒนาระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

    2.2 งานวิเคราะห์และจัดทำแผนสถานศึกษา

    2.3 งานจัดตั้ง  เสนอขอและจัดสรรงบประมาณ

    2.4 งานตรวจสอบ  ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้้เงินและดำเนินงาน

    2.5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

    2.6 งานจัดระบบควบคุมภายในหย่วยงาน

3. กลุ่มบริหารการเงินและบัญชี

    3.1 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

    3.2 งานบริหารการเงิน

    3.3 งานบริหารการบัญชี

    3.4 งานเงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ 

    3.5 งานตรวจสอบภายใน

4. กลุ่มบริหารพัสดุและสินทรัพย์

5. กลุ่มงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา