โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

วิสัยทัศน์ (Vision)

   โรงเรียนหอวังเป็นโรงเรียนชั้นนำของประเทศตามมาตรฐานสากล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  อยู่ร่วมกันในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ (School Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรมาตรฐานสากล  และหลักสูตรอาเซียนศึกษา   โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถเต็มศักยภาพตามหลักสูตรและมีศักยภาพเป็นพลโลก  คิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  สามารถบริหารจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีศักยภาพในการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาต่างประเทศ

4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่เป็นระบบอย่างมีคุณภาพ  จัดสภาพแวดล้อม  สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการบริหารและการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. ผู้ปกครอง  ชุมชน  สถาบันและองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม ตลอดจนระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา