โรงเรียนหอวัง

กลุ่มบริหารงบประมาณ

งานประกันคุณภาพการศึกษา


อ่านเพิ่มเติม

อัตลักษณ์

ลูกหอวัง 

เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 

เป็นศิษย์ที่ดีของครู 

เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

เอกลักษณ์

ความรู้คู่คุณธรรม 

นำสู่มาตรฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม

ผลงานดีเด่น


อ่านเพิ่มเติม

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

โรงเรียนหอวัง 

มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีมาก 

โดยมีค่าเฉลี่ย 93.36


อ่านเพิ่มเติม