ห้องเรียนพิเศษ

   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

 

เพิ่มเติม

  ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)  เพิ่มเติมครั้งที่ 6
   
   
   
 
 

คำชี้แจงในการมอบตัว

 
 
 
   
 

เอกสารในการมอบตัว

 
 
 
   
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

เพิ่มเติม

  ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)
 
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

เพิ่มเติม

  ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)
   
     
 

เอกสารในการมอบตัว

    แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
    แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อการจัดสรรงบประมาณประจำปี ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     
   

ระบบมอบตัวห้องเรียนพิเศษ

     
 
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
    ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีไทยร่วมสมัย และดนตรีพื้นบ้าน)
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)
    ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีไทยร่วมสมัย และดนตรีพื้นบ้าน) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)  เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)  เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)  เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)   เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)   เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)   เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)   เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)   เพิ่มเติมครั้งที่ 6
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 6
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 7
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 8
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 9
     
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
    ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีไทยร่วมสมัย และดนตรีพื้นบ้าน) เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล ดนตรีไทยร่วมสมัย และดนตรีพื้นบ้าน)
    ห้องเรียนพิเศษนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Program : DIP)
     
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
    ห้องเรียนพิเศษดนตรี (ดนตรีสากล และดนตรีไทยร่วมสมัย)
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1   
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)  เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 6
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 7
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 8
    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)   เพิ่มเติมครั้งที่ 9
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

    ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (Gifted)
    ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Intensive English Program : IEP)
     
     
 

 ประกาศที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
     
     
     
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน