ห้องเรียนปกติ

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ เพิ่มเติม

    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 10
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 6
   
   
   
   
   
 
 

คำชี้แจงในการมอบตัว

 
 
 
 

เอกสารในการมอบตัว

 
 
 
   
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    นักเรียนทั่วไป เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    นักเรียนทั่วไป
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

    นักเรียนทั่วไป
   
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 9
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 8
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 7
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 6
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 6
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 5
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 4
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 3
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เพิ่มเติมครั้งที่ 1
    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ
  ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
   
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ

    นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
  นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ
   
     
 

 ห้องเรียนปกติ (ความสามารถพิเศษ)

 
   
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านทัศนศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรีไทย
     
 

ประกาศรายชื่อนักเรียนและคะแนนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ


  ความสามารถพิเศษ - ด้านกีฬา
    ความสามารถพิเศษ - ด้านนาฏศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านทัศนศิลป์
    ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรีไทย
     
 

ประกาศรายชื่อและคะแนนบัญชีสำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

    ความสามารถพิเศษ - ด้านทัศนศิลป์
     
     
 

 ประกาศที่เกี่ยวข้อง

   ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนปกติ
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
  ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ปีการศึกษา 2565
  ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  ประกาศการเก็บเงินบำรุงการศึกษา นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Intensive) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
     
     
     
 
 
จำนวนผู้เข้าถึงเว็บไซต์ คน